List of Danish adjectives

Page 1 of 4


Adjectives are describing words (silly, beautiful, big, small, young, old, round)

       

Comparative
(more)

Superlative
(most)

Neuter singular indefinite
(T-form)

Plural and definite
(E-form)

absolute absolut ʌb-so-loot n/a n/a absolut absolutte
abstract abstrakt ʌb-stʁʌkt n/a n/a abstrakt abstrakte
various adskillige aeð-skeel-ee-ə n/a n/a n/a adskillige
crucial afgørende ow-guh-ən-ə mere afgørende mest afgørende afgørende afgørende
dependent afhængig ow-hɛng-ee mere afhængig mest afhængig afhængigt afhængige
relaxed afslappet ow-slʌp-əð mere afslappet mest afslappet afslappet afslappede, mest afslappede
aggressive aggressiv ʌg-ʁə-seew mere aggressiv mest aggressiv aggressivt aggressive
accurate akkurat ʌk-oo-ʁaaht akkurat akkurate
current (not dated) aktuel ʌk-too-ɛl aktuelt aktuelle
urgent akut ʌ-koot akut akutte
all al ael n/a n/a alt alle
alone alene ʌ-lee-nə n/a n/a
ordinary, common almindelig ʌl-meen-lee almindeligt almindelige
serious alvorlig ʌl-vaw-lee alvorligere alvorligst alvorlig alvorlige, alvorligste
recommended anbefalet aen-bə-fei-ləð n/a n/a anbefalet anbefalede
second, other anden aen-n n/a n/a andet andre
jittery anspændt aen-spɛnt anspændt anspændte
responsible ansvarlig ʌn-svaah-lee     ansvarligt ansvarlige
unemployed arbejdsløs aah-bides-luhs n/a n/a arbejdsløst arbejdsløse
arrogant arrogant ʌ-oh-gaent arrogant arrogante
attractive attraktiv ae-tʁʌk-teew attraktivt attraktive
afraid bange bʌng mere bange mest bange bange bange
harsh barsk baahs-k barsk(t) barske
gifted begavet be-geiw-əð mere begavet mest begavet begavet begavede
enthusiastic begejstret be-gais-tʁəð mere begejstret mest begejstret begejstret begejstrede
comfortable, pleasant behagelig be-hei-lee behageligt behagelige
familiar bekendt be-kɛnt mere bekendt mest bekendt bekendt bekendte, mest bekendte
worried bekymret be-küm-ʁəð mere bekymret mest bekymret bekymret bekymrede, mest bekymrede
famous berømt be-ʁuhmt berømt berømte
damaged beskadiget be-skae-ðee-eet beskadiget beskadigede
modest beskeden be-skeeð-n beskedent beskedne
dirty beskidt be-skeet beskidt beskidte
distinct, particular bestemt be-stɛmt bestemt bestemte
substantial betydelig be-tüð-ə-lee betydeligt betydelige
thoughtful betænksom be-tɛnk-sɔm betænksomt betænksomme
conscious bevidst be-veest bevidst bevidste
motionless bevægelsesløs be-vɛ:-əl-səs-luhs bevægelsesløst bevægelsesløse
cheap billig beel-lee billigere billigst billigt billige
bitter bitter beet bittert bitre
tiny bittesmå beet-ə-smaw bittesmåt bittesmå
bleak, pale bleg blai blegere blegest blegt blege
gentle blid bleeð blidt blide
blind blind bleen n/a n/a blindt blinde
windy blæsende blæs-ən-ə blæsende blæsende
soft blød bloo-ð blødt bløde
broad, wide bred bʁɛð bredt brede
broken brækket bʁɛk-əð brækket brækkede
curved buet boo buet buede
gay (homosexual) bøsset büs-əð bøsset bøssede
charming charmerende shʌ-meeə-nə mere charmerende mest charmerende charmerende charmerende
daily daglig dow-lee n/a n/a dagligt daglige
lovely, nice, delightful dejlig die-lee dejligere dejligst dejligt dejlige
depressed deprimeret dɛ-pʁee-me-əð deprimeret deprimerede
desperate desperat dɛs-pə-ʁaaht mere desperat mest desperat desperat desperate
destructive destruktiv dɛs-tʁook-teew destruktivt destruktive
double dobbel dɔb-əl n/a n/a dobbelt dobbelte
lazy doven doh-n dovnere dovnest dovent dovne, dovneste
dumb, stupid dum doom dummere dummest dumt dumme
deep dyb düb dybt dybe
able, capable dygtig dook-tee dygtigere dygtigst dygtigt dygtige
expensive dyr dyrere dyrest dyrt dyre
dead død duhð n/a n/a dødt døde
bad dårlig daw-lee værre/dårligere værst/dårligst dårligt dårlige, værste
peculiar ejendommelig i-ən-dɔm-lee ejendommeligt ejendommelige
extraordinary ekstraordinær ex-tʁa-ɔ-dee-nɛ: ekstraordinært ekstraordinære
elegant elegant ee-lə-gaent elegant elegante
miserable elendig ee-lɛn-dee elendigt elendige
energetic energisk ee-nɛ:-gheesk energisk energiske
plain, simple enkel ɛng-kəl enklere enklest enkelt enkle
single enlig een-lee enligt enlige
alike, similar ens eens n/a n/a n/a ens
lonely ensom een-sɔm ensommere ensomst ensomt ensomme
adventurous eventyrlysten ɛ-wən-tü-ə-lüst-n eventyrlystent eventyrlystne
eternal evig ee-vee evigt evige
technical, professional faglig f-ow-lee fagligt faglige
false falsk fɛlsk falsk(t) falske
fantastic fantastisk faen-tɛs-teesk fantastisk fantastiske
dangerous farlig faah-lee farligt farlige
colorful farverig faah-w-ʁee farverigt farverige
poor (no money) fattig fat-tee fattigere fattigst fattigt fattige
fat, cool (slang) fed feeð federe fedest fedt fede
greasy fedtet  feet-əð fedtet  fedtede
fine fin feen finere finest fint fine
square firkantet feeə-kaent-əð firkantet firkantede
hostile fjendtlig fjɛnt-lee fjendtligt fjendtlige
far, remote fjern fjaahn fjernt fjerne
foolish, silly fjollet fjɔl-əð fjollet fjollede
flat flad flaeð fladere fladest fladt flade
flexible fleksibel flɛk-see-bəl fleksibelt fleksible
industrious flittig fleet-tee flittigt flittige
good-looking, handsome flot flɔt flottere flottest flot flotte
embarrassed flov floe flovt flove
fluffy fnugget fnoog-əð fnugget fnuggede
amazed forbløffet fɔ-bluhf-ən-ə forbløffende forbløffende
in love forelsket fɔ-ɛl-skəð mere forelsket mest forelsket forelsket forelskede
horrible, awful, terrible forfærdelig fɔ-fɛ:d-lee forfærdeligt forfærdelige
wrong forkert fɔ-keeət n/a n/a forkert forkerte
careful forsigtig fɔ-sɛk-tee forsigtigt forsigtige
different forskellig fɔ-skɛl-lee forskelligt forskellige
disturbed forstyrret fɔ-stü-əð forstyrret forstyrrede
confused, puzzled forvirret fɔ-veeə-əð forvirret forvirrede