Grammar

Verbs » list, page 1 of 6 

Infinitive

   

Present

Simple past

Past participle

accept at acceptere ʌk-sɛp-teeə accepterer accepterede accepteret
warn at advare aeð-vaah advarer advarede advaret
deliver at aflevere ow-lə-veeə afleverer afleverede afleveret
finish at afslutte ow-sloot afslutter afsluttede afsluttet
reveal at afsløre ow-slü-ə afslører afslørede afsløret
reject at afvise ow-vee-sə afviser afviste afvist
breastfeed at amme ʌm-ə ammer ammede ammet
suspect, sense at ane ɛ:-nə aner anede anet
attack at angribe aen-gʁee-bə angriber angreb angrebet
arrest at anholde aen-hɔl-ə anholder anholdt anholdt
accuse at anklage aen-klei anklager anklagede anklaget
arrive at ankomme aen-kɔm-ə ankommer ankom ankommet
employ at ansætte aen-sɛt-ə ansætter ansatte ansat
work at arbejde aah-by-də arbejder arbejdede arbejdet
bathe at bade bɛ:-ðə bader badede badet
bake at bage bei bager bagte bagt
knock at banke bʌnk-ə banker bankede banket
shave at barbere bʌ-beeə barberer barberede barberet
blame at bebrejde bə-bʁai-də bebrejder bebrejdede bebrejdet
ask for, pray at bede bee-ðə beder bad bedt
deceive at bedrage bə-dʁaah-w bedrager bedrog bedraget
free at befri bə-fʁee befri(e)r befriede befriet
bury at begrave bə-gʁaah-w begraver begravede begravet
limit at begrænse bə-gʁʌn-sə begrænser begrænsede begrænset
begin at begynde bə-gün begynder begyndte begyndt
desire at begære bə-gae begærer begærede begæret
treat at behandle bə-haen-lə behandler behandlede behandlet
keep at beholde bə-hɔl beholder beholdt beholdt
crave, need at behøve bə--və behøver behøvede behøvet
confirm at bekræfte bə-kʁʌf-tə bekræfter bekræftede bekræftet
worry at bekymre bə-küm-ʁə bekymrer bekymrede bekymret
deny at benægte bə-nɛk-tə benægter benægtede benægtet
calculate at beregne bə-ʁai-nə beregner beregnede beregnet
soothe at berolige bə-ʁoo-lee beroliger beroligede beroliget
defeat at besejre bə-sai-ʁə besejrer besejrede besejret
damage at beskadige bə-skɛ-ðee beskadiger beskadigede beskadiget
describe at beskrive bə-skʁee-w beskriver beskrev beskrevet
protect at beskytte bə-sküt beskytter beskyttede beskyttet
decide at beslutte bə-sloot beslutter besluttede besluttet
order at bestille bə-steel bestiller bestilte bestilt
exist, consist, pass (exam) at bestå bə-staw består bestod bestået
reply at besvare bə-svaah besvarer besvarede besvaret
faint at besvime bə-svee-mə besvimer besvimede besvimet
visit at besøge bə- besøger besøgte besøgt
pay at betale bə-tei-lə betaler betalte betalt
observe at betragte bə-tʁʌk-tə betragter betragtede betragtet
mean at betyde bə--ðə betyder betød betydet
prove at bevise bə-vee-sə beviser beviste bevist
move at bevæge bə-vɛ: bevæger bevægede bevæget
bite at bide bee-ðə bider bed bidt
tie at binde been binder bandt bundet
mix at blande blɛn-ə blander blandede blandet
fade at blegne blaai-nə blegner blegnede blegnet
flash, wink, blink at blinke blink-ə blinker blinkede blinket
stay, become at blive blee-və bliver blev blevet
blow (the wind) at blæse blɛ:-sə blæser blæste blæst
live, reside at bo boo bor boede boet
drill (a hole) at bore boo-ə borer borede boret
brake at bremse bʁʌm-sə bremser bremsede bremset
bring at bringe bʁɛng-ə bringer bragte bragt
grumble at brokke sig bʁɔk-ə-saai brokker sig brokkede sig brokket sig
use, spend at bruge bʁoo-ə bruger brugte brugt
break (off, in, ..) at bryde bʁü-ðə bryder brød brudt
wrestle at brydes bʁü-ðəs brydes brødes brødes
break at brække bʁaig-kə brækker brækkede brækket
burn at brænde bʁʌn-ə brænder brændte brændt
ought to at burde bwə-də bør burde burdet
offer, ask, invite at byde byder bød budt
build at bygge büg-ə bygger byggede bygget
swap, exchange at bytte büt-ə bytter byttede byttet
carry at bære bɛ:-ə bærer bar båret
bend at bøje boi bøjer bøjede bøjet
brush (hair) at børste buhs-tə børster børstede børstet
shock at chokere shɔ-keeə chokerer chokerede chokeret
cycle at cykle sük-lə cykler cyklede cyklet
form, shape at danne dan danner dannede dannet
dance at danse dan-sə danser dansede danset
define at definere dɛf-ee-neeə definerer definerede defineret
share, divide at dele dee-lə deler delte delt
participate at deltage deel-tei deltager deltog deltaget
demonstrate at demonstrere dɛm-ɔn-stʁeeə demonstrerer demonstrerede demonstreret
design at designe dee-sigh-nə designer designede designet
discuss at diskutere dees-koo-teeə diskuterer diskuterede diskuteret
turn at dreje dʁai drejer drejede drejet
drink at drikke dʁɛg-ə drikker drak drukket
tease at drille dʁɛl-ə driller drillede drillet
drift, float at drive dʁee-və driver drev drevet
drown at drukne dʁɔk-nə drukner druknede druknet
kill at dræbe dʁɛ:-bə dræber dræbte dræbt
dream at drømme dʁɔm-ə drømmer drømte drømt
smell (good) at dufte doof-tə dufter duftede duftet
fail (exam) at dumpe doom-pə dumper dumpede dumpet
dive at dykke dük-ə dykker dykkede dykket
cover at dække dɛg-kə dækker dækkede dækket
die at dø dør døde død/døet
judge at dømme deum dømmer dømte dømt
investigate, research at efterforske ef-tə-faw-skə efterforsker efterforskede efterforsket
abandon at efterlade ef-tə-lae-ð efterlader efterlod efterladt
own at eje i ejer ejede ejet
love at elske ɛl-skə elsker elskede elsket
end at ende ɛn ender endte endt